การอบชุบแบบ
เหนี่ยวนำไฟฟ้า

การอบชุบแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า
(High Frequency Induction Hardening) คือ

การชุบแข็งแบบ High Frequency Induction Hardening เป็นการอบชุบด้วยความร้อนที่จะชุบแข็งเฉพาะส่วนของชิ้นงานโลหะโดยการให้ความร้อนกับชิ้นงานอย่างรวดเร็วและทำให้เย็นลงทันที การชุบแข็งแบบ High Frequency Induction Hardening นี้จะใช้ความถี่จากเครื่องอินดักชั่นและเลือกขนาดรูปร่างของขดลวดความร้อน (Coil) ตามความเหมาะสมในการอบชุบชิ้นงานนั้นๆ โดยจะชุบแข็งที่ผิวหน้าชิ้นงานเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกล ผลลัพท์ที่ได้คือ ชิ้นงานมีประสิทธิภาพในการต้านทานการสึกหรอดีขึ้น ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ทาง THAI NDK สามารถตอบสนองความลูกค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนรถยนต์,เครื่องมือกล (Machine Tools) เป็นต้น

จุดเด่นของการอบชุบแบบ High Frequency Induction Hardening

ข้อที่ 01

บริเวณผิวหน้ามีความแข็งเพิ่มขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการต้านทานการสึกหรอและความล้าได้เป็นอย่างดี

ข้อที่ 02

มีแรงเค้นที่ผิวหน้ามาก ทำให้มีความแกร่งความเหนียวและต้านทานความล้าดีขึ้น

ข้อที่ 03

ด้วยโครงสร้างที่ละเอียด ทำให้มีความแกร่ง ความเหนียว และความต้านทานความล้าดีขึ้น

ข้อที่ 04

ไม่ค่อยมีการสูญเสียคาร์บอนของเหล็ก (Decarburization) การสูญเสียความต้านทานหรือเกิดความไม่เสถียรมีน้อย รวมถึงการเกิด Oxidation Scale มีน้อย ทำให้ผิวหน้าชิ้นงานมีความสวยงาม

ข้อที่ 05

เกิด Deformation น้อย ในบางกรณีสามารถลดขั้นตอนทำงานหลังกระบวนการได้ เช่นการ Grinding เป็นต้น

ข้อที่ 06

ถึงแม้จะใช้เหล็กที่มีราคาไม่สูงมากก็ตาม สามารถทำให้เหล็กเหล่านั้นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมขึ้นมาได้

ข้อที่ 07

ช่วยปรับโครงสร้างจุลภาคและคุณลักษณะพิเศษของเหล็กให้ดีขึ้นทำให้ธาตุคาร์บอนและธาตุผสมอื่นๆ ในเหล็กที่ไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน รวมตัวกันได้ดีขึ้น